Mencari Akar Persamaan Nonlinear dengan Metode Regula Falsi dengan Python 3.2

#~~~Program Mencari Akar Persamaan Nonlinear dengan Metode Regula Falsi~~~#
#Inisiasi fungsi
import math
def PNL(xx):
    fx=xx**2-12*xx+32 #~~~Coba ganti fungsi disamping dengan fungsi ini (xx**2-6*xx+9)~~~#
    return fx
#Inisiasi Parameter Awal
xl=0.0  #Batas Bawah
xu=6.0  #Batas Atas
fxl=PNL(xl) #Panggil Fungsi
fxu=PNL(xu) #Panggil Fungsi
Tanda1=fxl*fxu
iter,xmnew,xmold=0,0,0
#Tampilkan Judul
print(‘Program Mencari Akar Persamaan Nonlinear dengan Metode Regula Falsi’)
print(‘t’,’t’,’t’,’t’,’oleh’)
print(‘t’,’t’,’t’,’ Okky Rizki Rohayat’)
print(‘t’,’t’,’t’,’ NIM: 3215101398′)
print()
print()
print()
print()
print(‘fx=xx**2-12*xx+32’)
print()
print(‘xl= ‘,xl,’t’,’xu= ‘,xu)
print()
print()
print(‘iter’,’t’,’xl     ‘,’t’,’xu     ‘,’t’,’xm      ‘,’t’,’fxm     ‘,’t’,’%’)
#Proses Loops
while Tanda1<0.0:
    iter += 1
    xmnew= xu-(fxu*(xu-xl)/(fxu-fxl))
    fxm=PNL(xmnew)
    tol=abs((xmnew-xmold)/xmnew)*100
    print(iter,’t’,’%.5f’%xl,’t’,’%.5f’%xu,’t’,’%.5f’%xmnew,’t’,’%.5f’%fxm,’t’,’%.2f’%tol)
    if tol<0.05:
        akar=xmnew
        break
    elif fxu*fxm<0.0:
        xl=xmnew
        fxl=PNL(xl)
    else:
        xu=xmnew
        fxu=PNL(xu)
    tanda1=fxl*fxu
    xmold=xmnew
if fxl*fxu>0.0:
    print(iter,’t’,’error’,’t’,’error’,’t’,’error’,’t’,’error’,’t’,’t’,’error’)
    print()
    print()
    akar=’TAK TERDEFINISI DENGAN METODE INI, SILAHKAN MENCOBA DENGAN METODE LAIN…!!!’
  
#Akhir Program  
print (‘akar=’,’%.5f’%akar)